ונחנא ימ


ד"סב

רשא ,ימילק .א םינוקית תדבעמו תונח
ןוקיתב תקסוע ,1994 תנשב הדסונ
.םייתיב למשח ירישכמ תריכמו

:ןוגכ ,םירישכמ ןווגמ ןוקיתב םיחמתמ ונא
,חוליגה תונוכמ יגוס לכ ,רוטיק יצהגמ
,תוילמשחו תונעטנ תרופסת תונוכמ
,קבא יבאוש ,ןוזמ ידבעמ ,םירסקימ
תוכרעמ ,םימוקמוק ,םילגורקימ ,םימחמ
.דועו ואירטס
 
למשח ירישכמ רחבמ םירכומ ונא ףסונב  
:ןוגכ ,הוולנ דויצו םיפלח ןכו םייתיב  
קבאה יבאוש יגוס לכל תויקש ·
םירסקימל םיניכסו תורעק ·
יגוס לכל םירזיבאו תותשר ,םיניכס ·
.חוליגה תונוכמ  
 
תוריש ןתמ לע דחוימ שגד םימש ונא ימילק .א
ףוסיא תורשפא .וניתוחוקלל ריהמו ןימא ,יעוצקמ
תדועת ןתמ ןכו ,ותרזחהו חוקלה תיבמ רישכמה
.ןוקית לכ לע תוירחא

:החיתפ תועש
19:00-9:00 :'ה-'א םימי
13:00-9:00 :'ו םוי

 

www.kalimi.co.il
02-5004297 :סקפ    02-5001236:'לט   םילשורי ,26 ןליא רב   
26 Bar Ilan St. , Jerusalem Tel: 02-5001236   fax: 02-5004297