תריכמו ןוקיתב תקסועה ,םינוקית תדבעמו תונח איה ימילק
,םילגורקימ ,קבא יבאוש ,םירסקימ ןוגכ ,םייתיב למשח ירישכמ
תרכומ ףסונב .דועו תרופסת תונוכמ ,חוליג תונוכמ ,םיצהגמ
יגוס לכל תויקש ןוגכ ,םירישכמה רובע דויצו םיפלח תונחה
.דועו םירסקימל םיניכסו תורעק ,קבאה יבאושwww.kalimi.co.il
02-5004297 :סקפ    02-5001236:'לט   םילשורי ,26 ןליא רב   
26 Bar Ilan St. , Jerusalem Tel: 02-5001236   fax: 02-5004297